تولیدکننده ها

فید RSS

هیچ فید RSS اضافه نشده است

 

Classic دستگاه تلفن کننده مدل
MESSAGE ضبط پیام: براي ضبط پیام ابتدا دکمه ي
را یک بار فشار ENTER را فشار داده سپس دکمه ي
میدهید سپس دستگاه با یک بوق شروع به ضبط پیام به
مدت 20 ثانیه آغاز میشود. اگر پیام در کل زمان 20 ثانیه
طول بکشد دستگاه بعد این زمان اتوماتیک وار پیام را در
میکند. SAVE حافظه ي دستگاه
ولی اگر پیام کمتر از 20 ثانیه طول بکشد لازم است بعد
را فشار دهید. ENTER از پیام دکمه ي
پخش پیام: جهت چک کردن پیام ضبط شده لازم است
را فشار داده سپس دکمه ي MESSAGE ابتدا دکمه ي
را فشار دهید سپسدستگاه به طور اتوماتیک پیام CHECK
ضبط شده را پخش میکند.
را فشار MEM وارد کردن شماره تلفن: ابتدا دکمه ي
داده سپس شماره ي حافظه ي 1 تا 12 یا با توجه به تعداد
حافظه ي دستگاهتان شماره حافظه را انتخاب کرده سپس
را فشار میدهیم و بعد از آن شماره ي ENTER دکمه ي
تلفن مورد بظر را تا حد 12 زقم وارد کرده و بعد دکمه ي
را فشار میدهیم و سپس شماره ي مورد نظر در ENTER
حافظه ي ثبت میشود.
را فشار MEM مشاهده ي شماره تلفن: ابتدا دکمه ي
را فشار داده و بعد شماره ي CHECK داده سپس دکمه ي
CHECK حافظه مورد نظر را فشار داده و مجدادا دکمه ي
را فشار میدهید و براي دیدن حافظه هاي بعدي کافیست
بزنید. CHECK دکمه ي
را فشار داده، MEM تست شماره گیري: ابتدا دکمه ي
شماره ي شماره ي حفظه را فشار میدهید و بعد بافشار دادن
دستگاه بصورت تستی شروع به MESSAGE دکمه ي
شماره گیریه حافظه ي مورد نظر کرده و بعد دستگاه شروع
به شماره گیري میکند.
را فشار داده MEM پاك کردن حافظه: ابتدا دکمه ي
سپس یکی از شماره هاي حافظه هایی که از بین 1تا 12 را
را فشار داده و مجدادا دکمه ENTER کرفته سپس دکمه ي
را میزنیم، حال شماره ي مورد نظر از روي ENTER ي
حافظه کاملا پاك میشود

.

 


محصولات جدید

فعلا محصول جدیدی وجود ندارد

مطالب آموزشی